TU ZDOBYWASZ NOWY ZAWÓD.

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów nauki jazdy do nauczania kandydatów na kierowców oraz kierowców. Kandydat na instruktora podlega szkoleniu:

  •   podstawowemu, przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu na instruktora nauki jazdy,
  •   dodatkowemu: – każdorazowo po dwukrotnym uzyskaniu negatywnego wyniku z egzaminu oraz,
  •   w przypadku gdy rozszerza posiadany zakres uprawnień instruktora.

Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

– psychologii,
– metodyki nauczania,
– prawa o ruchu drogowym,
– techniki kierowania i obsługi pojazdu,
– bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zasad prowadzenia ośrodków szkolenia,
– praktyka instruktorska.

Kandydatem na instruktora może być osoba, która: legitymuje się co najmniej wykształceniem średnim, posiada, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem, przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciw wskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,

Z A P R A S Z A M Y
Zgłoszenie można kierować:

Krajowa Akademia Transportu i Przedsiębiorczości
87-800 Włocławek, ul. Okrzei 54;Spółdzielcza 10

nr. tel. (0-54) 412-04-73 , fax. (0-54) 412-04-73
tel.kom.664-01-82-06
09-400  Płock, ul.Rembielińskiego 8, I p., lok.211
nr.tel. (0-24) 263-92-00 , fax. (0-24) 263-92 -00
________________________________________

WYMAGANIA

– posiadanie średniego wykształcenia,
– nie karany wyrokiem sądu za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
– posiadanie , przez okres co najmniej 3 lat  uprawnień do kierowania pojazdami rodzaju objetego szkoleniem,
– odpowiedni stan zdrowia,

DOKUMENTY wymagane do przyjęcia na kurs

– dokument potwierdzający posiadanie średniego wykształcenia,
– zapytanie o karalność

– orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
– kserokopia posiadanego prawo jazdy

UPRAWNIENIA

– po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną poważoną przez Wojewodę uprawnienia do:
nauczania kandydatów na kierowców i kierowców na kursach prawa jazdy , w kategoriach zgodnych z posiadanymi uprawnieniami