W myśl przepisów  m.in. ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.) oraz Rozporządzenia Rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 kierowcy drogowi oraz osoby obsługujące opisani w art. 6 ust. 5 i art. 17 ust. 1 muszą ukończyć szkolenie określone ust. 2 oraz zdać egzamin przyjęty przez właściwe władze, które zapewnią niezależność egzaminatorów.

2. Szkolenia opisane w ust.1 obejmują co najmniej aspekty techniczne i administracyjne prawodawstwa Wspólnoty dotyczącego ochrony zwierząt podczas transportu, a w szczególności następujące pozycje:
a) art. 3 i 4 oraz załączniki I i II;
b) fizjologią zwierząt, a w szczególności potrzeby pokarmowe, zachowanie zwierząt oraz koncepcje stresu;
c) praktyczne aspekty ujarzmiania zwierząt;
d) wpływ zachowania podczas jazdy na dobrostan transportowanych zwierząt oraz jakość mięsa;
e) opieką interwencyjną zwierząt;
f) kwestie bezpieczeństwa personelu ujarzmiającego zwierząta.
Oraz przepisów krajowych m.in. ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.)